مشخصات فردي مدير شهرداري منطقه دو

 

نام
فرامرز
 
نام خانوادگي
صادقی
تحصيلات
ليساس عمران
 
سوابق كاري
 
معاونت عمرانی شهرداری قزوین
مديریت منطقه یک شهرداری قزوین
مديرمنطقه دو شهرداری قزوین