محبوبترین ها

 • طرح فاصله گذاری اجتماعی از روزهای نخست شیوع کرونا در منطقه دو اجرا شده است

 • همکاری خوب مردم قزوین در زمینه عدم حضور در پارک ها و فضای سبز منطقه دو/ همکاری مردم شایسته تقدیر و تشکر است

 • تولید و انتشار 93 خبر از منطقه دو شهرداری قزوین در فصل زمستان

 • پروژه بستر سازی رودخانه بازار به نیمه رسید

 • منطقه دو شهرداری قزوین به استقبال بهار می رود

 • پروژه توقفگاه میدان عدل 80 درصد رشد فیزیکی دارد

 • 40 متر از معابر ناحیه شهری شهیدبابایی جدول گذاری شد

 • بخشی از معضلات ناحیه شهری آزادگان برطرف شد

 • 110 مترمربع از معابر ناحیه شهری آزادگان ترمیم و بهسازی شد

 • معضلات ناحیه شهری شهید بابایی پیگیری شد

 • مهم ترین اقدامات منطقه دو شهرداری قزوین برای مقابله با کرونا تشریح شد

 • در بهمن ماه امسال نزدیک به 400 مورد مراجعات مردمی در منطقه دو شهرداری قزوین ثبت شده است

 • 110 متر از معابر ناحیه شهری آزادگان جدول گذاری شد

 • در بهمن ماه امسال بیش از 200 متر مربع پیاده روسازی در منطقه دو اجرا شده است

 • در بهمن ماه امسال بیش از 140 مورد پیگیری مشکلات منطقه دو شهرداری از دستگاه های مختلف ثبت شده است

 • در بهمن ماه بیش از 600 متر مربع ترمیم ترانشه معابر در منطقه دو شهرداری قزوین انجام شده است

 • 890 متر مربع از معابر ناحیه شهری شهید بابایی قزوین ترمیم و بهسازی شد

 • پروژه دال گذاری کانال بلوار مدرس به نیمه رسید

 • پروژه احداث سرای محله کیمیای 9 نزدیک به 95 درصد رشد فیزیکی داشته است

 • پروژه جدول گذاری معابر اصلی و فرعی منطقه دو 20 درصد رشد فیزیکی داشته است