معرفي واحدها در شهرداري منطقه دو

 

شهرداري منطقه دو قزوين گر چه از نظر شمارش در مقام دوم است اما در عمل اولين شهرداري منطقه شهر است كه به سال 1369 هجري شمسي در شهر قزوين با هدف ارائه خدمات رفاه شهري به شهروندان تاسيس و راه اندازي شد. اين شهرداري در عين حال بزرگ ترين منطقه شهري را با مساحت 45/1312 هكتار تحت پوشش خود دارد.
در طي سالهاي متمادي اين شهرداري مبادرت به ارائه خدمات در شهر نموده است كه بر اساس قوانين و مقررات كشوري تحت نظارت مستقيم شوراي شهر فعاليت مي نمايد . هم اكنون نيز در اين شهرداري انواع خدمات در زمينه حفظ و نگهداري و گسترش شهر بر اساس قوانين ومقررات و طراحي شهرسازي ارائه مي گردد مجموع كاركنان شهرداري منطقه دو قزوين در سال 89 ، 113 نفر و بودجه اين شهرداري در اين سال بالغ بر 109 ميليارد و 464 ميليون ريال مي باشد .
يكي از حوزه هاي فعال در اين منطقه حوزه شهرسازي است كه وظيفه صدور پروانه، پايانكار، و جوابيه استعلامات دفاتر اسناد رسمي، بانك ها و... را بر عهده دارد .
و ديگر واحد هاي شهرداري منطقه دو به شرح ذيل مي باشند