یکشنبه ۱۳۸۹/۰۸/۰۲

عدم تخلف ساختماني

عدم تخلف ساختماني

 

مدارك مورد نياز عدم خلاف
1-كپي سند مالكيت (تمام صفحات)
2-كپي كارت ملي مالك /وكيل
3-كپي فيش نوسازي (عوارض ساليانه)
4-كپي پروانه / اصلاح پروانه
5-ارئه كروكي وضع موجود و تأييد آن (عرصه و اعيان)
(لازم به توضيح است كه در صورت پيشروي همسايه هاي مجاور نشان داده شود)
6-گزارش ناظر (مرحله اول تا ...................)
7-استحكام بنا 0فرم شماره6 ) در صورت تخلف كمتر از 55 درصدكل زير بنا استحكام بنا در گزارش ناظر (مرحله اول تا.......)
8-عكس از تخلفات
9-نقشه مصوب معماري(پلان طبقات ،نما، برش)
10-نقشه وضع موجود (پلان طبقات)
11-رأي و جدول كميسيون ماده صد( در صورت داشتن)
12-پوشه
 
 
رديف
شرح اقدامات
واحد/مسئول
توضيحات
1
درخواست صدور عدم خلاف توسط مالك
---
فرم درخواست پر مي شود(مراجعه به روابط عمومي دايره فني) مدارك مورد نياز سند مالكيت، فتوكپي، پروانه،گزارش ناظرو در صورت اينكه ملك مورد تقاضا در مرحله سفتكاري و به يعهد باشد كروكي ثبتي نيز نياز مي باشد و در صورت تخلف برگه استحكام بنا مورد نياز مي باشد.
2
ثبت در دفتر دبيرخانه
دبيرخانه
---
3
تشكيل پرونده
روابط عمومي دايره فني
---
4
اخذ نوبت بازديد
روابط عمومي دايره فني
---
5
بازديد از محل مورد نظر
دايره فني
در صورت تخلف ارجاع به كميسيون ماده صد
6
نوشتن پيش نويس صدور عدم خلاف
دايره فني
گواهي عدم خلاف تكميل مي گردد
7
تايپ پيش نويس صدور عدم خلاف
دايره فني
---
8
امضاي صدور عدم خلاف توسط كارشناس و مسئول دايره فني
دايره فني
---
9
تاييد درآمد در صورت عدم بدهي
درآمد
---
10
تائيد نوسازي در صورت عدم بدهي
نوسازي
---
11
امضا توسط معاون يا مدير منطقه
شهردار
نسخه دمم به تائيد معاون رسيده و نسخه اصلي بعد از تائيد مدير منطقه به متقاضي ارائه مي گردد. در صورت تائيد نشدن بازگشت به مرحله 8
12
صدور عدم خلاف
دبيرخانه
---
13
پايان
 
---

عدم تخلف ساختماني