یکشنبه ۱۳۸۹/۰۸/۰۲

پايانكار پروانه ساختمان

پايانكار پروانه ساختمان

 

مدارك مورد نياز پايانكار
1-      كپي سند
2-      كپي كارت ملي /وكيل
3-      كپي فيش نوسازي (عوارض ساليانه) ارائه فيش الزامي است
4-      كپي پروانه /اصلاح پروانه
5-      ارائه كروكي وضع موجود و تائيد آن(عرضه و اعيان)
6-      گزارش ناظر(مرحله پايان) در گزارش ناضر صدور پايانكار بلامانع است قيد گردد)
7-      استحكام بنا (فرم شماره6) در صورت تخلف كمتر از 5 درصد سطح كل زيربنا استحكام بنا در گزارش ناظر تاييد گردد
8-      كپي جدول كميسيون ماده صد
9-      در صورت داشتن آسانسور (تاييد آسانسور از اداره استاندارد الزامي است)
10-   پوشه
 
 
رديف
شرح اقدامات
واحد/مسئول
توضيحات
1
درخواست پايان كار توسط مالك
--
مدارك لازم:
1-گزارش مهندس ناظر
2-كپي سند مالكيت
3-كپي شناسنامه مالك
4-جواز ساختمان
5-كروكي ثبتي
2
ثبت در دفتر دبيرخانه
دبيرخانه
---
3
تشكيل پرونده
روابط عمومي دايره فني
---
4
اخذ نوبت بازديد
روابط عمومي دايره فني
---
5
بازديد از محل مورد نظر
دايره فني
در صورت وجود تخلف دريافت برگه استحكام بنا و ارائه پرونده به كميسيون ماده صد
6
نوشتن پيش نويس پايانكار
دايره فني
---
7
تايپ پيش نويس پايانكار
دايره فني
---
8
امضاي پايانكار توسط كارشناس و مسئول دايره فني
دايره فني
---
9
تائيد درآمد در صورت عدم بدهي
درآمد
ضمن بررسي بدهي ، عوارضات مربوطه از قبيل زيبا سازي ، تفكيك و ... اخذ مي گردد.
10
تائيد نوسازي در صورت عدم بدهي
نوسازي
---
11
تائيد معاون / مدير منطقه
شهردار
---
12
صدور پايانكار
دبيرخانه
---
13
پايان
---
---

پايانكار پروانه ساختمان