یکشنبه ۱۳۸۹/۰۸/۰۲

دستور تهيه نقشه ساختمان

دستور تهيه نقشه ساختمان

 

مدارك مورد نياز دستور نقشه
1-كپي سند مالكيت ( تمام صفحات )
2-كپي كارت ملي مالك / وكيل
3-ارائه وكالتنامه ( در صورت داشتن وكيل )
4-كپي بنجاق
5-كپي فيش نوسازي ( عوارض ساليانه ) ارائه فيش الزامي است
6-پوشه
 
رديف
شرح اقدامات
واحد/مسئول
توضيحات
1
درخواست صدور نقشه توسط مالك وكيل قانوني
 
فرم درخواست پر مي شود مدارك لازم : 1-كپي سند مالكيت2-كپي شناسنامه مالك وكيل3-وكالت نامه4-كروكي ثبتي(تفكيكي)در صورتي كه سند مالكيت فاقد مساحت و عرضه حدود و ابعاد باشد و يا اينكه سند مالكيت با وضع موجود مغايرت داشته باشد،نقشه هوايي(ارائه آن به عهده روابط عمومي دايره فني است)
5-فيش عوارض نوسازي در صورت ساختمان بودن
2
ثبت در دفتر دبيرخانه
دبيرخانه
---
3
تشكيل پرونده و بررسي مدارك
روابط عمومي دايره فني
---
4
تعيين نوبت بازديد
روابط عمومي دايره فني
---
5
بازديد از محل و مشخص كردن زمين بر روي نقشه طرح تفصيلي
دايره فني
-در صورتيكه وضع موجود ساختمان باشد به لحاظ تخلفات مورد بررسي قرار مي گيرد.
-استعلام از ميراث فرهنگي در خصوص حريم
-استعلام از امور برق در خصوص حريم
-در صورت نياز،پرونده در كميته 3 نفره با كميته فني شهرداري مطرح مي شود.
6
اعلام كاربري و ميزان عقب نشيني
طرح تفصيلي
در صورت درخواست خريد تراكم و تغيير كاربري ارجاع به گروه كارشناسان و كميسيون طرح تفصيلي و در صورتي كه ملك در بر خيابان و با گذرهاي داراي خط پروژه واقع گرديد جهت تعيين ميزان عقب نشيني از واحد نقشه برداري
7
نوشتن پيش نويس دستور نقشه و نامه به اداره گاز جهت قطع گاز
دايره فني
در صورتي كه بنا براي اولين بار احداث مي شود نيازي به نامه اداره گاز نيست.
8
تايپ دستور نقشه
دبيرخانه
---
9
بررسي و تائيد
دايره فني
پس ازدريافت جوابيه اداره گاز دستور نقشه صادر مي شود.
10
محاسبه عوارض نوسازي و درآمد و پرداخت آن توسط مالك
درآمد و نوسازي
در صورت پرداخت عوارض و آماده سازي و خريد تراكم تسويه حساب مالي
11
تائيد معاون / مدير منطقه
شهردار
---
12
صدور دستور نقشه ساختماني
دبيرخانه
---
13
پايان
 
---

دستور تهيه نقشه ساختمان