یکشنبه ۱۳۸۹/۰۸/۰۲

استعلام بانك

استعلام بانك

 

مدارك مورد نياز استعلام بانك
ارائه برگه استعلام بانك
كپي سند مالكيت ( تمام صفحات )
كپي كارت ملي وام گيرنده
 كپي فيش نوسازي ( عوارض ساليانه ) ارائه فيش الزامي است
كپي بنجاق / پروانه / پايانكار ( در صورت داشتن )
كپي صورت مجلس تفكيكي ( در صورت آپارتمان بودن )
پوشه
 
 
رديف
شرح اقدامات
واحد/مسئول
توضيحات
1
ارائه درخواست استعلام از بانك و موسسات مالي توسط بانك
--
---
2
تشكيل پرونده
روابط عمومي دايره فني
---
3
اخذ نوبت بازديد
روابط عمومي دايره فني
در صورت پايانكار جديد،مراحل 4 و 5 انجام نمي شود و همان كارشناس كه پايانكار را صادر نموده جواب استعلام بانك را مي دهد.
4
بازديد از محل
 دايره فني
در صورت تخلف ارجاع به كميسيون ماده صد
5
تهيه پيش نويس مسير بانك
دايره فني
فرم ارائه بانك جهت استعلام تكميل
مي گردد.
6
تايپ پيش نويس نامه مسير بانك
دبيرخانه
---
7
امضاي برگه فوق توسط كارشناس مربوطه
دايره فني
---
8
تائيد درآمد در صورت عدم بدهي
درآمد
---
9
تائيد نوسازي در صورت عدم بدهي
نوسازي
---
10
تائيد نامه توسط مسئول دايره فني
دايره فني
---
11
ثبت در دفتر دبيرخانه
دبيرخانه
---
12
صدور نامه مسير
دبيرخانه
---
13
پايان
 
 
 

استعلام بانك