یکشنبه ۱۳۸۹/۰۸/۰۲

استعلام صنف

استعلام صنف

 

مدارك مورد نياز استعلام صنف
ارائه برگه استعلام اتحاديه
2-كپي سند ماليكت ( تمام صفحات )
3-كپي كارت ملي
4-كپي اجاره نامه
5-كپي فيش نوسازي ( عوارض ساليانه ) ارائه فيش الزامي است
6-كپي بنجاق / پروانه / پايانكار ( در صورت داشتن )
7-پوشه

رديف
شرح اقدامات
واحد/مسئول
توضيحات
1
ارائه استعلام دفترخانه توسط مالك
روابط عمومي دايره فني
---
2
تشكيل پرونده
روابط عمومي دايره فني
---
3
تعيين نوبت بازديد
روابط عمومي دايره فني
---
4
بازديد از محل
 دايره فني
در صورت تخلف ارجاع به كميسيون ماده صد
5
تهيه پيش نويس استعلام دفترخانه
دايره فني
فرم پيش نويس پاسخ به استعلام دفترخانه تكميل مي گردد
6
تايپ پيش نويس استعلام دفترخانه
دبيرخانه
---
7
امضاي برگه فوق توسط كارشناس مربوطه و مسئول دايره فني
دايره فني
---
8
تائيد درآمد در صورت عدم بدهي
درآمد
درآمد عوارضات مربوطه از قبيل2% نقل و انتقال و تفكيك به همراه ميزان بدهي اخذ مي گردد.
9
تائيد نوسازي در صورت عدم بدهي
نوسازي
---
10
تائيد معاون / مدير منطقه
شهردار
---
11
ثبت در دبيرخانه
دبيرخانه
---
12
صدور استعلام دفترخانه
دبيرخانه
---
13
پايان
 
 

 


استعلام صنف