بازدید تعدادی از مسئولان از پروژه خانه تئاتر قزوین