محبوبترین ها

 • 732 مترمربع از معابر ناحیه شهید بابایی ترمیم و بهسازی شد

 • 672 متر ترمیم ترانشه معابر در ناحیه شهیدبابایی انجام شده است

 • 242 مورد مراجعه مردمی در ناحیه شهری شهیدبابایی به ثبت رسید

 • 750 متر پیاده روسازی آسفالت در ناحیه شهیدبابایی انجام شد

 • پیگیری 36 مورد از معضلات ناحیه شهیدبابایی از سازمان‌های مختلف شهرداری قزوین

 • هزار و 100 مترمربع از معابر ناحیه شهید بابایی ترمیم و بهسازی شد

 • منطقه دو شهرداری قزوین در هفته ای که گذشت

 • برخی از معضلات ناحیه شهری آزادگان برطرف شد

 • نصب 26 مورد دریچه در منطقه دو شهرداری قزوین

 • پیگیری 87 مورد از مشکلات ناحیه شهیدبابایی از سازمان‌های مرتبط با شهرداری

 • 101 مورد مراجعه مردمی در ناحیه شهری آزادگان به ثبت رسید

 • 257 متر از معابر ناحیه شهری شهیدبابایی جدول گذاری شد

 • 240 متر ترمیم ترانشه معابر در ناحیه آزادگان انجام شد

 • منطقه دو شهرداری قزوین در هفته ای که گذشت

 • انجام 412 متر پیاده‌روسازی آسفالت در ناحیه شهید بابایی

 • پیگیری 152 مورد از مشکلات ناحیه آزادگان از سازمان‌های شهرداری

 • 722 مترمربع از معابر ناحیه شهید بابایی ترمیم و بهسازی شد

 • نصب 257متر جدول در ناحیه شهری آزادگان

 • 938 متر ترمیم ترانشه معابر در ناحیه شهید بابایی انجام شده است

 • ثبت 135 پیام در سامانه 137 منطقه دو شهرداری قزوین