سرپرست منطقه دو

سخن مدير شهرداري منطقه دو بنام خداي خالق زيباييها خداي را شاکرم که به اين حقير توفيق خدمتگزاري به مردم مؤمن و شريف منطقه 2  به ويژه همشهريان عزيزم در شهر قزوين...