محبوبترین ها

 • تعدادی از مسئولان از پروژه خانه تئاتر قزوین بازدید کردند

 • 404 مورد مراجعه مردمی در منطقه 2 شهرداری قزوین به ثبت رسید

 • بخشی از معضلات ناحیه شهری آزادگان برطرف شد

 • بیش از 200 پیام در سامانه 137 منطقه 2 به ثبت رسیده است

 • 1178 متر مربع از معابر ناحیه شهیدبابایی لکه گیری شد

 • منطقه دو شهرداری قزوین در هفته ای که گذشت

 • 6790 متر مربع پیاده روسازی آسفالت و کفپوش در منطقه دو انجام شده است

 • 253 مورد از معضلات ناحیه شهیدبابایی پیگیری شد

 • پروژه های پیاده روسازی بلوار مدرس به اتمام رسید

 • اجرای بیش از 1600 متر مربع ترمیم ترانشه معابر در ناحیه آزادگان

 • 971 متر نصب جدول در منطقه 2 شهرداری قزوین انجام شد

 • 1521 مراجعه مردمی در ناحیه شهری شهیدبابایی به ثبت رسیده است

 • نصب 64 متر پل فلزی در ناحیه شهری آزادگان

 • صدور 86 پروانه ساختمانی در منطقه 2 شهرداری قزوین

 • نزدیک به هزار پیام در سامانه 137 منطقه 2 به ثبت رسیده است

 • انجام نزدیک به 3 هزار متر مربع پیاده روسازی آسفالت و کفپوش در ناحیه شهیدبابایی

 • پیگیری 548 مورد از معضلات ناحیه آزادگان از سازمان‌ها و ادارات مختلف

 • منطقه دو شهرداری قزوین در هفته ای که گذشت

 • 4105 متر ترمیم ترانشه معابر در ناحیه شهری شهیدبابایی انجام شد

 • در6 ماه نخست سال 99 برای 837 پرونده در کمیسیون ماده 100 منطقه دو شهرداری رای صادر شد