تاريخجه تاسيس شهرداري منطقه دو قزوين

شهرداري منطقه دو قزوين گر چه از نظر شمارش در مقام دوم است اما در عمل اولين شهرداري منطقه شهر است كه به سال 1369 هجري شمسي در شهر قزوين با هدف ارائه خدمات رفاه شهري به شهروندان تاسيس و راه اندازي شد. اين شهرداري در عين حال بزرگ ترين منطقه شهري را با مساحت 45/1312 هكتار تحت پوشش خود دارد.

در طي سالهاي متمادي اين شهرداري مبادرت به ارائه خدمات در شهر نموده است كه بر اساس قوانين و مقررات كشوري تحت نظارت مستقيم شوراي شهر فعاليت مي نمايد . هم اكنون نيز در اين شهرداري انواع خدمات در زمينه حفظ و نگهداري و گسترش شهر بر اساس قوانين ومقررات و طراحي شهرسازي ارائه مي گردد در محدوده تحت پوشش شهرداري منطقه دو كه از شمال به كانال آبرساني طالقان، از جنوب به خيابانهاي بوعلي، طالقاني، وليعصر و بلوار آيت ا... خامنه اي از شرق به كمربندي شرق و بلوار شهيد بهشتي و از غرب به بلوار باهنر از تقاطع دانشگاه علوم پزشكي تا بلوار شهيد نواب صفوي ختم مي شود ، بيش از 176 هزار نفر- بالغ بر 55 درصد مردم شهر قزوين در منطقه دو زندگي مي كنند. ارايه خدمات به بيش از 55 درصد مردم قزوين و مديريت بخشي از شهر كه مركز فعاليت اكثر ادارات، سازمانها و نهادهاي اداري، فرهنگي آموزشي و عمومي است كه جايگاه ويژه اي را براي شهرداري منطقه دو قزوين ايجاد كرده است.

مجموع كاركنان شهرداري منطقه دو قزوين در سال 89 ، 113 نفر و بودجه اين شهرداري در اين سال بالغ بر 109 ميليارد و 464 ميليون ريال مي باشد .