شهرداري سازماني است كه سكنه شهر با استفاده از حقوقي كه قانون به آنها اعطاء نمود به منظور ايجاد و اداره تاسيسات عمومي و همچنين وضع و اجراي ضوابط و نظامات شهري و تامين حوائج و خدمات مشترك محلي به وجود آورده است و بر آن اختيار و نمايندكي مي دهند تا هزينه خدماتي را كه انجام آن ضروري است با روش منطقي بين شكنه اعم از مالكين املاك و مستحدثات حرفه و پيشه سرشكن و از آنان وصول و در جهت وصول درآمد ها و اجراي دقيق اين اختيار از قوانين و مقرراتي كه در اين زمينه ها وضع گرديده استفاده نمايند
جمع درآمد شش ماه اول 88 شهرداري منطقه دو 000/000/000/78 ريال مي باشد

 

 
مسئول درآمد
مسئول درآمد كه زير نظر مدير منطقه انجام وظيفه مينمايد
 
شرح مسئوليت و اختيارات :
 
كنترل و بررسي روزانه كارهاي افراد زير مجموعه
محاسبه و تعيين قيمت منطقه اي براساس جدول و دفترچه ارزش معاملاتي روز
رسيدگي به امور چك هاي اقساطي ارباب رجوع
پاراف استعلامات دفترخانه ها و بانكها و پروانه ها
بررسي و پاراف پرونده هاي كسب و نوسازي
بررسي و وصو ل چك هاي منطقه
بررسي و آمار روزانه و ماهانه شهرداري منطقه به مديريت و شهرداري مركز
شركت در جلسات در آمد و بودجه شهرداري
ارائه و پيشنهاد راه­حل­ جهت درآمدزايي بيشتر و رسيدن هرچه سريعتر به كسب درآمدهاي پايدار
 
  
متصدي درآمد 
متصدي در آمدهاي عمومي كه زير نظر مسئول در آمد انجام وظيفه مي نمايد
 
شرح مسئوليت و اختيارات :
 
محاسبه عوارض صدور پروانه و پا يا نكار (مسكوني، تجاري ، اداري و ......)
محاسبه 2% عوارض نقل و انتقال عرصه و اعيان
محاسبه عوارض تفكيك عرصه و اعيان
محاسبه عوارض هزينه آماده سازي
محاسبه هزينه حفاري ها
محاسبه عوارض كسري پاركينگ
محاسبه عوارض اضافه بنا مربوط به تخلفات ساختماني
محاسبه عوارض بالكن سمت شارع و خريد آن
محاسبه عوارض مازاد بر تراكم و خريد آن
مميزي و نوشتن فيش عوارض
 
 
مسئول نوسازي
مسئول نوسازي كه زير نظر مسئول درآمد انجام وظيفه مي نمايد
 
شرح مسئوليت و اختيارات :
 
كنترل و چك نمودن كارهاي افراد زير مجموعه
محاسبه و تعيين عوارض سالانه املاك و مستحد ثات واقع در آن طبق ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري و استخراج قيمت هاي منطقه بندي از دفترچه هاي دارايي بر اساس دستورالعمل وزارت كشور
تجديد مميزي و بلوك گردشي هر 5 سال يكبار در سطح منطقه طبق مجموعه قوانين نوسازي
مميزي املاكي كه تازه تفكيك شده است
بررسي و تأييد كليه نامه ها و استعلام ها
ايجاد وصولي و مفا صا براي املاكي كه عوارض پرداخت نموده باشند
تشكيل پرونده نوسازي براي تمامي املاك با توجه به مميزي و مراجعه مالكين
ايجاد عوارض و صور تحساب سالانه بصورت فيش انبوه و موردي
كنترل پلاك كوبي روي نقشه و توجيه پلاك كوب ، وصولي روزانه
رسيدگي به پرونده هاي نوسازي اعم از مفاصا حساب
اظهار نظر در مورد مميزي ،سال ساخت ،نوع كاربري املاك ،تاريخ و نحوه بهره برداري به دواير مختلف شهرداري
 
 
متصدي نوسازي
متصدي نوسازي كه زير نظر مسئول نوسازي انجام وظيفه مينمايد
 
شرح مسئوليت و اختيارات :
 
محاسبه عوارض ساليانه
تشكيل و تكميل پرونده ها
بايگاني نمودن پرونده ها
كمك در توزيع فيش و اخطاريه ها 
نوشتن اخطاريه از روي پرونده هاي فاقد مميزي
بلوك گردشي و مميزي املاك بصورت ماهيانه
پيگيري ماده 12 (قطع برق بدهكاران نوسازي )
ورود فيشهاي وصول شده نوسازي بصورت روزانه در سيستم رايانه
تهيه فيش انبوه و فردي براي املاك منطقه
بازديد از محل جهت رفع اشكال پرونده و تعيين پلاك
ورود اطلاعات اراضي تفكيك شده جديد و آپارتمانهاي جديدالاحداث به سيستم رايانه
مكاتبه با ادارات جهت اخذ عوارض
 
 
متصدي پيشه وران
متصدي پيشه وران كه زير نظر مسئول درآمد انجام وظيفه مي نمايد
 
شرح مسئوليت و اختيارات :
 
استفاده از مميزي پيشه وران بعنوان يك منبع اطلاعاتي
بايگاني نمودن اسناد مربوط به پيشه وران طبق پرونده هاي موجود و به روز نمودن اطلاعات
پاسخ دادن به استعلامات مربوط به سرقفلي، اتحاديه ها و اجاره نامه­ها
مكاتبه با سازمان آتش نشاني جهت املاك تجاري
به روز نمودن وصول و مفاصا براي مغازه هايي كه عوارض كسب و پيشه را پرداخت نموده اند
صدور فيش براي تحويل به مستاجرين و مالكين كسب و پيشه
تكميل پرسشنامه براي هر واحد صنفي و تجاري
ارسال پرونده هايي كه عوارض صنفي خود را پرداخت نكرده اند به كميسيون 77 شهرداري
نشست و هماهنگي با مجمع امور صنفي و يا اتحاديه ها نسبت به گرفتن پروانه كسب و پيگيري
بررسي و كنترل و ساخت و ساز هاي انجام شده و ارجاع تخلفات به كميسيون ماده صد
بررسي تقاضاي مالكين جهت مجوز صدور پروانه كسب ، سرقفلي ، اجاره نامه و غيره
بازديد از محل و بررسي تخلفات تجاري و ساخت و سازهاي غيرمجاز