واحد حراست:

واحد حراست شهرداري در راستاي انجام وظائف محوله جهت سالم محيط شهرداري حول محورهاي چهار گانه آموزش ، توجيح پيشگيري ، اقدام، آغاز نمود و در غالب سه بخش حفاظت فيزيكي ، حفاظت اسناد و مدارك و حفاظت پرسنلي فعاليت مي نمايد