شرح وظايف رئيس ناحيه :
 
1-      حفظ ، نگهداري و مرمت شبكه معابر با سرفصل هاي لكه گيري ، آسفالت ، مرمت جداول و انهار ، نصب و اصلاح دريچه و امثالهم
2-   شناسائي مشكلات و معضلات ناحيه و اخذ شكايات و درخواستهاي مردمي و انعكاس آن به مناطق ، سازمانهاي تابعه شهرداري ، ادارات و ارگانهاي دولتي و غيردولتي و انجام پيگيري هاي لازم تا حصول نتيجه
3-      شناسايي معابر خطرآفرين و پيگيري موضوع از سازمانها ، ادارات و ارگانهاي دولتي و غير دولتي جهت رفع خطر معابر 
4-      ايجاد ارتباط تنگاتنگ با شوراياري ناحيه و محلات و مراكز مذهبي ، فرهنگي ، اجتماعي و ورزشي
5-      ايجاد ارتباط و تعامل با مسئول ايستگاه خدمات شهري ناحيه
6-      ايجاد فضايي مناسب جهت پاسخگويي به نياز عمومي ساكنين ناحيه
7-      نظارت بر حفاري هاي معابر و بررسي مجوزات و اعمال برخورد قانوني با متخلفان
8-      كنترل و ثبت مجوزات حفاري و ارائه گزارشات دوره اي
9-   اعمال اقدام قانوني در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاري در شبكه معابر از قبيل تخلفات ساختماني تخريب يا سرقت اموال شهرداري يا تاسيسات معابر ، سد معبر مصالح ساختماني يا دستفروشان ، ديوارنويسي و يا هرگونه اقدامي كه موجب بروز خسارتهاي مالي و معنوي براي شهرداري گردد .
10-   اولويت بندي طرحهاي عمراني ، فضاي سبز ، ترافيكي ناحيه و ارائه آن در جلسات نواحي
11-   پيگيري و رفع موانع پيشرفت پروژه هاي عمراني با تعامل با مسئول عمراني منطقه
12-   نظارت کمي بر پروژه هاي عمراني ناحيه و تعامل با مسئول عمراني منطقه جهت اجراي پروژه ها طبق اولويت بندي هاي مصوب
13-   تهيه گزارشات روزانه ، هفتگي ، ماهانه و دوره هاي طبق فرمهاي تاييد شده توسط اداره هماهنگي نواحي
13- ارائه دستور كار و نظارت كمي بر عملكرد پيمانكاران مرمت و نگهداري معابر
14- تاييد كمي صورت وضعيت هاي پيمانكاران مرمت و نگهداري معابر
15- شناسائي و اطلاع از برنامه ها و چشم اندازهاي سازمانهاي تابعه شهرداري در محدوده ناحيه
16- اعلام كليه تغييرات سطح ناحيه به واحد GIS جهت بروز رساني نقشه ها
17- شركت موثر در جلسات داخلي نواحي منطقه
18- اجراي دستورالعملهاي ابلاغي
 
 
ماده سه ) شرح وظايف معاون ناحيه :
 
1-      پيگيري وظايف ناحيه در غياب رئيس ناحيه
2-      پيگيري امور محوله از سوي رئيس ناحيه
3-      نظارت بر عملكرد اماني ، اجرائيات ، كارشناس و ناظر ناحيه
4-      تنظيم گزارشات مورد نياز منطقه ، اداره هماهنگي نواحي و ...
5-      ساير امور محوله از جانب رئيس ناحيه
 
 
ماده چهار ) شرح وظايف اكيپ گشت اجرائيات ناحيه :
 
1-      گشت منظم و بر طبق زمانبندي تعريف شده توسط رئيس ناحيه در سطح ناحيه
2-      كنترل مجوزات ساخت و ساز و تعميرات در سطح ناحيه
3-      كنترل و گزارش نواقص عمراني و خدمات شهري به رئيس ناحيه
4-      رفع سد معبرهاي نخاله و مصالح ساختماني و دستفروشان در سطح ناحيه
5-      گزارش معابر خطر آفرين به رئيس ناحيه ( شكستگي دريچه ، فرو رفتگي و ... )
6-      جلوگيري از نصب غير مجاز تابلوها ، بيلبوردها ، موانع فيزيكي و امثالهم
7-      جلوگيري از سرقت يا تخريب اموال مجموعه شهرداري
8-      جلوگيري از ديوارنويسي و پاك كردن آن در صورت بروز
9-      گزارش معضلات بوجود آمده توسط ساير ادارات دولتي و غير دولتي به رئيس ناحيه
10-   اقدام فوري و امدادرساني به شهروندان در مواقع بروز بلاياي طبيعي
11-   انجام ساير امور محوله از سوي رئيس يا معاون ناحيه
 
 
 
ماده پنج ) شرح وظايف متصدي امور دفتري :
 
1-      انجام امور دفتري شامل : تنظيم ، ثبت ، پيگيري و بايگاني مكاتبات
2-      پاسخگوئي به شهروندان
3-      پاسخگوئي به مراجعات تلفني
4-      انجام ساير امور محوله از سوي رئيس يا معاون ناحيه
 
 
 
ماده شش) شرح وظايف ناظر حفاري ها :
 
1-      نظارت كمي بر حفاري هاي سطح معابر شامل :
·         بررسي آدرس ، متراژ و مهلت مجوز
·         استفاده از نوار و تابلوي هشدار دهنده در محل پروژه
·         نصب تابلوي معرفي پروژه در حفاري هاي طولي ( اصلي )
·         جمع آوري نخاله و خاكهاي مازاد
·         مرمت حفاري ها با توجه به آرايش موجود
2-      ارائه گزارش روزانه به رئيس يا معاون ناحيه
3-      تعامل با اكيپ گشت اجرائيات جهت برخورد با تخلفات حفاري
4-      هماهنگي و تعامل با مسئول حفاري هاي منطقه
5-      ثبت نرم افزاري مجوزات حفاري و نتايج بازديد
6-      انجام ساير امور محوله از سوي رئيس يا معاون ناحيه
 
 
ماده هفت ) شرح وظايف كارشناس ناحيه :
 
1-      بازديد طبق درخواستهاي اعلام شده مکاتبه اي , حضوري و تلفني شهروندان و اعلام نتيجه به رئيس يا معاون ناحيه
2-   بازديد , دسته بندي و برآورد متره مرمت معابر شامل لکه گيري , ترميم ترانشه , ترميم يا نصب جدول و کانيو , ترميم يا نصب دريچه و پل فلزي و امثالهم و ارائه آن به رئيس يا معاون ناحيه
3-      بازديد و بررسي زمينهاي خالي و برآورد متره جهت محصور نمودن آن و ارائه به رئيس و معاون ناحيه
4-      پيگيري رفع موانع پيشرفت پروژه هاي عمراني با نظر رئيس يا معاون ناحيه
5-      بازديد از معابر خطرآفرين معابر و ارائه گزارش به رئيس يا معاون ناحيه
6-      ساير موارد ارجاع شده جهت بازديد از جانب رئيس يا معاون ناحيه
 
 
ماده هشت ) شرح وظايف اكيپ اماني ناحيه :
 
1-   مرمت معابر به تناسب امكانات و نيروي انساني موجود شامل : ترميم جداول ، لكه گيري آسفالت ، نصب و ترميم دريچه ها ، نصب يا ترميم پل فلزي ، دال گذاري و موارد مشابه
2-      محصور نمودن (ديوار كشي ، نرده كشي ) زمينهاي خالي و خطرآفرين
3-      انجام كارهاي عمومي ساختمان ( تيغه كشي ، نصب كفپوش ، رنگ آميزي و ... )
4-      انجام ساير امور محوله از سوي رئيس يا معاون ناحيه