واحد حقوقي:
مسئوليت حساس و خطير اعمال قانون و مقررات و دفاع از حقوق شهرداري ، در رابطه با دعاوي مطروحه عليه شهرداري و طرح دعاوي به منظور وصول دعاوي به منظور وصول حقوق شهرداري، رفع اشكالات حقوقي موجود در واحدها و حل و فصل آنها ، روشن كردن بعضي از موارد غامضي (تفسير و عليل )و اظهار نظر حقوقي در رابطه با سوالات مطروحه از سوي واحد هاي تابعه ، همچنين تنظيم دادخواست شكوائيه كيفري ، اظهار نامه و اخطاريه ،مزايده و مناقصه ،و همكاري در اجراء آرا كميسيون هاي موضوع كانون شهرداري ها ، پاسخ استعلام هاي مراجعه ، ابلاغ قوانين و مقررات و چگونگي اجراي آنها ، در شركت در كميته ها و كميسون هاي خاصي و .....از جمله وظايفي است كه برعهده اداره حقوقي شهرداري مي باشد

 

مشاور حقوقي
مشاور حقوقي منطقه زير نظر مستقيم مدير منطقه انجام وظيفه مي نمايد
 
شرح مسئوليت و اختيارات :
 
ارائه مشاور ه حقوقي به شهردار و ساير واحدهاي شهرداري
اقامه دعوي حقوقي و كيفري در ارتباط با دعاوي شهرداري
دفاع از حقوق شهرداري و پرسنل شهرداري در خصوص دعاوي مطروحه به طرفيت شهرداري
تنظيم تعهد نامه ، صلحنامه و ساير قراردادها
شركت در جلسات رسيدگي دادرسي در ديوان عدالت اداري و محاكم عمومي
عضويت در گروه املاك و توافق منطقه
تهيه لوايح حقوقي
 
 
كارشناس  حقوقي
كارشناس حقوقي منطقه زير نظر مشاور حقوقي انجام وظيفه مي نمايد     
 
شرح مسئوليت و اختيارات :
 
پاسخ به استعلامات حقوقي مراجع قضايي و غيره
پيگيري چكهاي برگشتي از طريق مراجع قضايي
پيگيري پروژه هاي شهرداري در مراجع قضايي و حقوقي و انتظامي و اداري به عنوان نماينده حقوقي
پاسخ به دادخواستهاي ديوان عدالت اداري و تنظيم لايحه جهت ارسال به ديوان
شركت در جلسات رسيدگي به پرونده هاي حقوقي شهرداري در مراجع قضايي
مراجعه به دادگستري جهت صدور اجرائيه و برگ جلب
مكاتبه با ادارات ، دادگستري و ... در ارتباط با امور محوله
تاييد تعهد نامه جهت ارائه به واحد شهرسازي ، تاييد وكالتنامه و اسناد رهني جهت ارائه به واحد درآمد
مراجعه به شعب دادگستري ، شوراي حل اختلاف ، دادسرا ، كلانتري و ... در ارتباط با امور محوله
تهيه و تنظيم لوايح دفاعيه در ارتباط با دعاوي حقوقي و كيفري شهروندان از شهرداري
پاسخ به استعلامات واحدهاي داخلي شهرداري در ارتباط با مسائل حقوقي
انجام امور دفتري واحد حقوقي